ZhoneV52-MIB

The MIB module to describe objects for V5.2.

Imported Objects

PerfCurrentCountPerfHist-TC-MIB
Integer32, Gauge32, OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, OBJECT-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPESNMPv2-SMI
TruthValueSNMPv2-TC
zhoneVoiceZhone
ZhoneSlotValue, ZhoneShelfValue, ZhoneAdminString, ZhoneShelfValueOrZero, ZhoneSlotValueOrZero, ZhoneRowStatusZhone-TC
zhoneV52 .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2
v52InterfaceGroupTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1
v52InterfaceGroupEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1
v52IgNameId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.1
v52IgRemoteProvVariant .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.10
v52IgProvVariantRequest .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.11
v52IgProvVariantRequestStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.12
v52IgAdminStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.13
v52IgOperationalStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.14
v52IgOperStatusCause .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.15
v52IgMaxConfiguredCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.16
v52IgCurrActiveCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.17
v52IgPstnLayer3StartAddress .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.18
v52IgIsdnEnvFuncStartAddress .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.19
v52IgShelf .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.2
v52IgStatsTimeElapsed .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.20
v52IgStatsValidIntervals .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.21
v52IgStatsInvalidIntervals .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.22
v52IgPortAlignmentRequest .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.23
v52IgPortAlignmentStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.24
v52IgNationalPstnRegion .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.25
v52IgSwitchVendor .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.26
v52IgProtocolSpecification .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.27
v52IgRowStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.28
v52IgSlot .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.3
v52IgPeerShelf .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.4
v52IgPeerSlot .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.5
v52IgPeerStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.6
v52IgLocalInterfaceId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.7
v52IgRemoteInterfaceId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.8
v52IgLocalProvVariant .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.1.1.9
v52Traps .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10
v52TrapsPrefix .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0
v52IgProvVariantRequestNotification .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.1
v52IgPortAlignmentNotification .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.2
v52LinkCheckIdNotification .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.3
v52LinkBlockNotification .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.4
v52IgOperStatusChange .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.5
v52CChannelStatusChange .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.6
v52CPathOperStatusChange .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.7
v52ProtectionCPathOperStatusChange .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.10.0.8
v52IgExtensionTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11
v52IgExtensionEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11.1
v52IgStartupCheckLinkId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11.1.1
v52IgStartupUnblockUserPorts .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11.1.2
v52IgLinkOutOfServiceTimer .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11.1.3
v52IgLinkInServiceTimer .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.11.1.4
v52ProtectionCPathTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.12
v52ProtectionCPathEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.12.1
v52ProtectionCPathId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.12.1.1
v52ProtectionCPathOperStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.12.1.2
v52ProtectionCPathOperStatusCause .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.12.1.3
v52InterfaceGroupLapvTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2
v52InterfaceGroupLapvEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1
v52IgLapvMaxOutstandingFrames .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1.1
v52IgLapvN200 .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1.2
v52IgLapvN201 .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1.3
v52IgLapvT200 .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1.4
v52IgLapvT203 .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.2.1.5
v52LinkTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3
v52LinkEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1
v52LinkDsnLgId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.1
v52LinkDs1ChannelNumber .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.2
v52LinkId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.3
v52LinkCheckId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.4
v52LinkCheckIdStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.5
v52LinkAdminStatus obsolete.1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.6
v52LinkBlock .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.7
v52LinkBlockStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.8
v52LinkRowStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.3.1.9
v52CChannelTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4
v52CChannelEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1
v52CChannelTimeSlotIndex .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.1
v52CChannelLogicalChannelId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.2
v52CChannelProtGp .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.3
v52CChannelRole .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.4
v52CChannelStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.5
v52CChannelCurrentLogicalChannelId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.6
v52CChannelRowStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.7
v52CChannelStatusCause .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.4.1.8
v52CPathTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5
v52CPathEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1
v52CPathId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.1
v52CPathType .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.2
v52CPathLogicalChannelId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.3
v52CPathRowStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.4
v52CPathOperStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.5
v52CPathOperStatusCause .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.5.1.6
v52UserPortTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6
v52UserPortEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1
v52UserPortAddress .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.1
v52UserPortRowStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.10
v52UserPortOperStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.11
v52UserPortType .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.2
v52UserPortAdminStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.3
v52UserPortBlock .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.4
v52UserPortBlockStatus .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.5
v52UserPortRegOrLeaseUser .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.6
v52UserPortIsdnDsCPathId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.7
v52UserPortIsdnPCPathId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.8
v52UserPortIsdnFCPathId .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.6.1.9
v52StatsCurrentTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7
v52StatsCurrentEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1
v52IfCurrentPstnOutboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.1
v52IfCurrentPstnInboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.2
v52IfCurrentCallsBlocked .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.3
v52IfCurrentV52ProtocolErrors .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.4
v52IfCurrentLapdSent .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.5
v52IfCurrentLapdRcvd .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.6
v52IfCurrentLapdRcvdErrs .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.7
v52IfCurrentIsdnCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.7.1.8
v52StatsIntervalTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8
v52StatsIntervalEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1
v52IfIntervalNumber .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.1
v52IfIntervalPstnOutboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.2
v52IfIntervalPstnInboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.3
v52IfIntervalCallsBlocked .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.4
v52IfIntervalV52ProtocolErrors .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.5
v52IfIntervalLapdSent .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.6
v52IfIntervalLapdRcvd .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.7
v52IfIntervalLapdRcvdErrs .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.8
v52IfIntervalIsdnCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.8.1.9
v52StatsTotalTable .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9
v52StatsTotalEntry .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1
v52IfTotalPstnOutboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.1
v52IfTotalPstnInboundCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.2
v52IfTotalCallsBlocked .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.3
v52IfTotalV52ProtocolErrors .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.4
v52ifTotalLapdSent .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.5
v52IfTotalLapdRcvd .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.6
v52IfTotalLapdRcvdErrs .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.7
v52IfTotalIsdnCalls .1.3.6.1.4.1.5504.4.3.2.9.1.8