ZYXEL-SYSTEM-MIB

The subtree for system

Imported Objects

InetAddressType, InetAddressINET-ADDRESS-MIB
EnabledStatusP-BRIDGE-MIB
OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, IpAddress, NOTIFICATION-TYPESNMPv2-SMI
DisplayString, RowStatus, MacAddressSNMPv2-TC
esMgmtZYXEL-ES-SMI
zyxelSystem .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82
zyxelDateTimeSetup .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1
zyDateTimeServerType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.1
zyxelDateTimeDaylightSavingTimeSetup .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10
zyDaylightSavingTimeState .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.1
zyDaylightSavingTimeStartDateWeek .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.2
zyDaylightSavingTimeStartDateDay .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.3
zyDaylightSavingTimeStartDateMonth .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.4
zyDaylightSavingTimeStartDateHour .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.5
zyDaylightSavingTimeEndDateWeek .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.6
zyDaylightSavingTimeEndDateDay .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.7
zyDaylightSavingTimeEndDateMonth .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.8
zyDaylightSavingTimeEndDateHour .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.10.9
zyDateTimeServerInetAddressType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.11
zyDateTimeServerInetAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.12
zyDateTimeServerIpAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.2
zyDateTimeZone .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.3
zyDateTimeNewDateYear .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.4
zyDateTimeNewDateMonth .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.5
zyDateTimeNewDateDay .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.6
zyDateTimeNewTimeHour .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.7
zyDateTimeNewTimeMinute .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.8
zyDateTimeNewTimeSecond .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.1.9
zyxelSysInfo .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2
zySysSwPlatformMajorVers .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.1
zySysSerialNumber .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.10
zySysSwBootUpImage .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.11
zySysServiceStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.12
zySysRegisterMacAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.13
zySysSwPlatformMinorVers .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.2
zySysSwModelString .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.3
zySysSwVersionControlNbr .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.4
zySysSwDay .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.5
zySysSwMonth .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.6
zySysSwYear .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.7
zySysHwMajorVers .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.8
zySysHwMinorVers .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.2.9
zyxelDateTimeTrapNotifications .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.3
zyDateTimeTrapTimeServerNotReachable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.3.1
zyDateTimeTrapTimeServerNotReachableRecovered .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.82.3.2