ZYXEL-IPV6-MIB

The subtree for Internet Protocol version 6 (IPv6)

Imported Objects

InetAddressType, InetAddressINET-ADDRESS-MIB
EnabledStatusP-BRIDGE-MIB
OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITYSNMPv2-SMI
RowStatusSNMPv2-TC
esMgmtZYXEL-ES-SMI
zyxelIpv6 .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34
zyxelIpv6Setup .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1
zyIpv6HopLimit .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.1
zyIpv6IcmpRateLimitErrorInterval .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.2
zyIpv6IcmpRateLimitBucketSize .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.3
zyIpv6MaxNumberOfGlobalAddrresses .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.4
zyxelIpv6Table .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5
zyxelIpv6Entry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1
zyIpv6IfIndex .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.1
zyIpv6State .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.2
zyIpv6AddressAutoConfigState .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.3
zyIpv6LinkLocalIpAddrressType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.4
zyIpv6LinkLocalIpAddrress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.5
zyIpv6DefaultGatewayType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.6
zyIpv6DefaultGateway .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.5.1.7
zyxelIpv6GlobalAddressTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6
zyxelIpv6GlobalAddressEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1
zyIpv6GlobalAddressIfIndex .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.1
zyIpv6GlobalAddressIpAddressType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.2
zyIpv6GlobalAddressIpAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.3
zyIpv6GlobalAddressPrefixLength .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.4
zyIpv6GlobalAddressEUI64State .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.5
zyIpv6GlobalAddressStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.6
zyIpv6GlobalAddressRowStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.34.1.6.1.7