ZYXEL-DHCPV6-MIB

The subtree for DHCPv6

Imported Objects

InetAddressType, InetAddressINET-ADDRESS-MIB
EnabledStatusP-BRIDGE-MIB
OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY, Unsigned32SNMPv2-SMI
RowStatus, DisplayStringSNMPv2-TC
esMgmtZYXEL-ES-SMI
zyxelDhcpv6 .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21
zyxelDhcpv6Setup .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1
zyDhcpv6MaxNumberOfRelays .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.1
zyxelDhcpv6RelayTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2
zyxelDhcpv6RelayEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1
zyDhcpv6RelayVid .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.1
zyDhcpv6RelayHelperIpAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.2
zyDhcpv6RelayHelperIpAddressType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.3
zyDhcpv6RelayOptionIfIdState .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.4
zyDhcpv6RelayOptionRemoteIdData .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.5
zyDhcpv6RelayRowStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.2.1.6
zyxelDhcpv6ClientTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3
zyxelDhcpv6ClientEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1
zyDhcpv6ClientIfIndex .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.1
zyDhcpv6ClientIaType .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.2
zyDhcpv6ClientIaTypeRapidCommit .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.3
zyDhcpv6ClientOptionDnsState .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.4
zyDhcpv6ClientOptionDomainListState .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.5
zyDhcpv6ClientInfoRefreshMinimum .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.3.1.6
zyDhcpv6ServerMaxInfoNumber .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.4
zyxelDhcpv6ServerTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5
zyxelDhcpv6ServerInfoEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5.1
zyDhcpv6ServerInfoIfIndex .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5.1.1
zyDhcpv6ServerInfoRowStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5.1.100
zyDhcpv6ServerInfoDNSServerIpAddress .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5.1.2
zyDhcpv6ServerInfoRefreshTime .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.5.1.3
zyDhcpv6ServerMaxPDNumber .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.6
zyxelDhcpv6PDTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7
zyxelDhcpv6ServerPDEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1
zyDhcpv6ServerPDClientDUID .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.1
zyDhcpv6ServerPDRowStatus .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.100
zyDhcpv6ServerPDClientName .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.2
zyDhcpv6ServerPDIfIndex .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.3
zyDhcpv6ServerPDPrefix .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.4
zyDhcpv6ServerPDPrefixLength .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.1.7.1.5
zyxelDhcpv6Status .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.2
zyxelDhcpv6ClientInfoTable .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.2.1
zyxelDhcpv6ClientInfoEntry .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.2.1.1
zyDhcpv6ClientInfoRestart .1.3.6.1.4.1.890.1.15.3.21.2.1.1.1