IBM2212-MIB

Imported Objects

OBJECT-TYPERFC-1212
enterprisesRFC1155-SMI
ibm .1.3.6.1.4.1.2
ibmProd .1.3.6.1.4.1.2.6
ibm2212 .1.3.6.1.4.1.2.6.149
ibm2212admin .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1
ibm2212adminproducts .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.1
ibm2212adminOID .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.2
ibm2212EnetChipSet .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.2.1
enetChipSetUnknown .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.2.1.1
enetChipSetAMD .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.2.1.2
ibm2212adminDebug .1.3.6.1.4.1.2.6.149.1.3
ibm2212system .1.3.6.1.4.1.2.6.149.2
ibm2212systemInfo .1.3.6.1.4.1.2.6.149.2.1
ibm2212cfgInfo .1.3.6.1.4.1.2.6.149.2.2
ibm2212hardware .1.3.6.1.4.1.2.6.149.3
ibm2212hardwareGeneral .1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1
ibm2212AdapTable mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.1
ibm2212AdapEntry mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.1.1
ibm2212AdapSlotNum mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.1.1.1
ibm2212AdapType mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.1.1.2
ibm2212AdapOperStatus mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.1.1.3
ibm2212GraphicTable mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.2
ibm2212GraphicEntry mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.2.1
ibm2212GraphicSlotNum mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.2.1.1
ibm2212GraphicPortNum mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.2.1.2
ibm2212GraphicifIndex mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.149.3.1.2.1.3
ibm2212routing .1.3.6.1.4.1.2.6.149.4
ibm2212switching .1.3.6.1.4.1.2.6.149.5