IBM-ELAN-MIB

Imported Objects

elanConfEntry, lecsConfEntry, elanLesEntry, AtmLaneAddress
mssServerLanE, AtmPrivateAddrEsi, AtmSelectorNWAYSMSS-MIB
OBJECT-TYPERFC-1212
Integer32, Counter32SNMPv2-SMI-v1
TruthValue, DisplayStringSNMPv2-TC-v1
ibmElanMIB .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4
ibmElanAdminGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.1
ibmElanConfGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.2
ibmElanLesTable mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.2.2
ibmElanLesEntry mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.2.2.1
ibmBackupLesAtmAddrValid mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.2.2.1.1
ibmBackupLesAtmAddr mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.2.2.1.2
ibmElanLecsGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3
ibmElanLecsConfGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1
ibmLecsConfTable mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1
ibmLecsConfEntry mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1
lecsUseBurnedInEsi mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.1
lecsConfiguredEsi mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.2
lecsConfiguredSelector mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.3
lecsValidateBestEffortPcr mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.4
configDirectMaxReservedBw mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.5
atmDevLineSpeed mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.6
idleVccTime mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.7
lecsMaxVccs mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.8
lecsDomainName mandatory.1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.3.1.1.1.9
ibmElanMIBConformance .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4
ibmElanMIBGroups .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4.1
ibmElanCConfGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4.1.1
ibmLecsCGroup .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4.1.2
ibmElanMIBCompliances .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4.2
ibmElanMIBCompliance .1.3.6.1.4.1.2.6.118.1.2.1.4.4.2.1