ENTERASYS-OIDS-MIB

This MIB module defines a portion of the SNMP enterprise
MIBs under Enterasys Networks' enterprise OID pertaining to
system OIDs.

This module embodies all of the definitions of OIDs for
Enterasys Networks' devices.

Imported Objects

etsysOids, etsysModulesENTERASYS-MIB-NAMES
MODULE-IDENTITY, OBJECT-IDENTITYSNMPv2-SMI
enterasysOidsMib.1.3.6.1.4.1.5624.1.2.2
etsysOidDevice .1.3.6.1.4.1.5624.2.1
etsysOidDevEmpty .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.1
etsysOidDevEls100x48TX2M .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.10
etsysOidDevB3G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.100
etsysOidDevB3G124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.101
etsysOidDevB3G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.102
etsysOidDevB3G124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.103
etsysOidDevI3H252x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.104
etsysOidDevSNSxTAGxLPA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.105
etsysOidDevSNSxTAGxHPA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.106
etsysOidDevSNSxTAGxBASE .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.107
etsysOidDev7SxNSTAGx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.108
etsysOidDevSNSxPCCxWBA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.109
etsysOidDevEls100x24TX2M .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.11
etsysOidDevA2H123x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.110
etsysOidDevB3H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.111
etsysOidDevC3H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.112
etsysOidDevC3K122x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.113
etsysOidDevC3K172x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.114
etsysOidDevC3Kx2XFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.115
etsysOidDevSNSxNSSxA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.116
etsysOidDevG3G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.117
etsysOidDevG3G170x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.118
etsysOidDevD2G124x12 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.119
etsysOidDevDepricated001 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.12
etsysOidDevD2G124x12P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.120
etsysOidDevRBTx8500 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.121
etsysOidDevMatrixN1NAC .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.122
etsysOidDev7SxNSNACGx01NPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.123
etsysOidDevG3G124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.124
etsysOidDevC3K122x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.125
etsysOidDevNACxAx2K deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.126
etsysOidDevNACxAx3K deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.127
etsysOidDevSSAxT4068x0252 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.128
etsysOidDevSSAxT1068x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.129
etsysOidDev6H308x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.13
etsysOidDevSSAxG1018x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.130
etsysOidDevS3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.131
etsysOidDevS4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.132
etsysOidDevS8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.133
etsysOidDevB5G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.134
etsysOidDevB5G124x24P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.135
etsysOidDevB5G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.136
etsysOidDevB5G124x48P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.137
etsysOidDevB5K125x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.138
etsysOidDevB5K125x24P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.139
etsysOidDev6E308x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.14
etsysOidDevB5K125x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.140
etsysOidDevB5K125x48P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.141
etsysOidDevC5G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.142
etsysOidDevC5G124x24P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.143
etsysOidDevC5G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.144
etsysOidDevC5G124x48P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.145
etsysOidDevC5K125x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.146
etsysOidDevC5K125x24P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.147
etsysOidDevC5K125x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.148
etsysOidDevC5K125x48P2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.149
etsysOidDev6H202x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.15
etsysOidDevC5K175x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.150
etsysOidDevNACxAx10 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.151
etsysOidDevNACxAx20 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.152
etsysOidDevNACxV .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.153
etsysOidDevA4H124x24TX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.154
etsysOidDevA4H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.155
etsysOidDevA4H124x8F8T obsolete.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.156
etsysOidDevA4H124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.157
etsysOidDevA4H124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.158
etsysOidDevA4H124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.159
etsysOidDev9E531x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.16
etsysOidDevA4H124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.160
etsysOidDevA4H254x8F8T obsolete.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.161
etsysOidDevK6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.162
etsysOidDevK10 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.163
etsysOidDevS6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.164
etsysOidDevBondedSSA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.165
etsysOidDevBondedS3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.166
etsysOidDevBondedS4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.167
etsysOidDevBondedS6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.168
etsysOidDevBondedS8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.169
etsysOidDevVG4x3DES deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.17
etsysOidDevBondedS1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.170
etsysOidDevS1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.171
etsysOidDev71K11L4x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.172
etsysOidDev71K11L4x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.173
etsysOidDev71K91L4x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.174
etsysOidDev71K91L4x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.175
etsysOidDevSSAxT1068x0652A .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.176
etsysOidDevSSAxT5028x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.177
etsysOidDev08G20G4x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.178
etsysOidDev08G20G4x08P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.179
etsysOidDev6H002x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.18
etsysOidDev08G20G4x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.180
etsysOidDev08G20G4x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.181
etsysOidDev08G20G4x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.182
etsysOidDev08G20G4x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.183
etsysOidDev08H20G4x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.184
etsysOidDev08H20G4x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.185
etsysOidDev08H20G4x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.186
etsysOidDev08H20G4x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.187
etsysOidDevSSAxT5068x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.188
etsysOidDevSSAxG5018x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.189
etsysOidDev6H003x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.19
etsysOidDev71G21K2L2x24P24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.190
etsysOidDev71G21K2L2x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.191
etsysOidDevSSAxT8028x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.192
etsysOidDevSSAxG8018x0652 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.193
etsysOidDevBonded7100 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.194
etsysOidDevNSSxNSx20 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.195
etsysOidDevNACxIAx20 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.196
etsysOidDevNACxIAxV .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.197
etsysOidDevNACxIAx300 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.198
etsysOidDevAPPxAx300 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.199
etsysOidDev6G306x06 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.2
etsysOidDev6G066x06 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.20
etsysOidDevAPPxV deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.200
etsysOidDevS1A .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.201
etsysOidDevS3A .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.202
etsysOidDevBondedK6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.203
etsysOidDevBondedK10 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.204
etsysOidDevPVxAx300 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.205
etsysOidDevPVxV .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.206
etsysOidDev71G11K2L2x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.207
etsysOidDevPVxFCx180 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.208
etsysOidDev6G063x06 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.21
etsysOidDevVG6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.22
etsysOidDevER16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.23
etsysOidDev5SSRMx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.24
etsysOidDevVHx8TX1UM .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.25
etsysOidDevVHx2402xL3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.26
etsysOidDevVHx8GxL3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.27
etsysOidDev5H162x50 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.28
etsysOidDev5H163x50 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.29
etsysOidDev6H302x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.3
etsysOidDevRBTR2xA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.30
etsysOidDevVHx8TX1MF .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.31
etsysOidDevXPx1000 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.32
etsysOidDevANGx2000 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.33
etsysOidDev1H152x50 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.34
etsysOidDev1G154x09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.35
etsysOidDev1G276x13 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.36
etsysOidDevVHxSMGMTxL3 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.37
etsysOidDevANGx1102 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.38
etsysOidDevANGx1105 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.39
etsysOidDev6H303x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.4
etsysOidDevANGx3000 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.40
etsysOidDevANGx7000 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.41
etsysOidDevXPx2400 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.42
etsysOidDevVHx8G02S .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.43
etsysOidDev6G302x06 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.44
etsysOidDevXSRx1850 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.45
etsysOidDevVHx2402S2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.46
etsysOidDevVHx2202GT .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.47
etsysOidDevC5M200 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.48
etsysOidDevC1H124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.49
etsysOidDev6H352x25 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.5
etsysOidDevC2M200 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.50
etsysOidDevMatrixE7 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.51
etsysOidDevMatrixN7 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.52
etsysOidDevMatrixN3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.53
etsysOidDevXSRx1100 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.1.54
etsysOidDevXSRx3020 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.55
etsysOidDevXSRx3150 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.56
etsysOidDevXSRx3250 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.57
etsysOidDevXSRx4100 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.58
etsysOidDev1H582x25 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.59
etsysOidDev6H308x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.6
etsysOidDev1G587x09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.60
etsysOidDevC1G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.61
etsysOidDevV2H124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.62
etsysOidDevRBTR3xA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.63
etsysOidDevRBTR4xA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.64
etsysOidDevMatrixE7Gold .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.65
etsysOidDevMatrixN7Gold .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.66
etsysOidDevMatrixN3Gold .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.67
etsysOidDevV2H124xPOE .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.68
etsysOidDevDFEGoldRouter .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.69
etsysOidDev6E308x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.7
etsysOidDevDFEPlatinumRouter .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.70
etsysOidDevDragonIdsAppliance .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.71
etsysOidDevXSRx1205 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.72
etsysOidDevXSRx1220 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.73
etsysOidDevXSRx1225 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.74
etsysOidDevXSRx1230 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.75
etsysOidDevXSRx1235 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.76
etsysOidDev2G4072x52 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.77
etsysOidDevMatrixN5PoEGold .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.78
etsysOidDevMatrixN5PoEPlatinum .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.79
etsysOidDev6C107 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.8
etsysOidDevMatrixX4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.80
etsysOidDevMatrixX8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.81
etsysOidDevMatrixX16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.82
etsysOidDevMatrixN1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.83
etsysOidDevMatrixN1Gold .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.84
etsysOidDevRBTSAxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.85
etsysOidDevRBTSAxAB .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.86
etsysOidDevA2H124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.87
etsysOidDevA2H124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.88
etsysOidDevA2H124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.89
etsysOidDevEls1000x8SX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.9
etsysOidDevA2H124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.90
etsysOidDevA2H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.91
etsysOidDevRBT4102 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.92
etsysOidDevNSTAGxGE250xTX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.93
etsysOidDevNSTAGxGE500xTX .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.94
etsysOidDevA2H254x16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.95
etsysOidDevC3G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.96
etsysOidDevC3G124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.97
etsysOidDevC3G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.98
etsysOidDevC3G124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.1.99
etsysOidPhy .1.3.6.1.4.1.5624.2.2
etsysOidPhyEmpty .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.1
etsysOidPhy7H4203x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.10
etsysOidPhySSRxPOS29x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.100
etsysOidPhySSRxPOS31x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.101
etsysOidPhySSRxPOS39x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.102
etsysOidPhyXP2IntCM .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.103
etsysOidPhyXP2IntPs .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.104
etsysOidPhyXP2IntTX08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.105
etsysOidPhyXPx2xTX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.106
etsysOidPhyXPx2xTXxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.107
etsysOidPhyXPx2xLX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.108
etsysOidPhyXPx2xLXxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.109
etsysOidPhy7H4273x52 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.11
etsysOidPhyXPx2xLX70 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.110
etsysOidPhyXPx2xLX70xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.111
etsysOidPhyXPx2xSX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.112
etsysOidPhyXPx2xSXxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.113
etsysOidPhyXPx2xFX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.114
etsysOidPhyXPx2xFXxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.115
etsysOidPhyXPx2xHSSIxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.116
etsysOidPhyXPx2xSER .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.117
etsysOidPhyXPx2xSERxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.118
etsysOidPhyXPx2xSERC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.119
etsysOidPhy7H4303x48 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.12
etsysOidPhyXPx2xSERCxAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.120
etsysOidPhyXPx2xSERCE .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.121
etsysOidPhyXPx2xSERCExAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.122
etsysOidPhyXPxAPHYx21 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.123
etsysOidPhyXPxAPHYx22 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.124
etsysOidPhyXPxAPHYx29IR .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.125
etsysOidPhyXPxAPHYx67 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.126
etsysOidPhyXPxAPHYx77 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.127
etsysOidPhyXPxAPHYx82 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.128
etsysOidPhyXPxAPHYx92 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.129
etsysOidPhy7G4270x12 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.13
etsysOidPhyXPxFPHYx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.130
etsysOidPhyXPxFPHYx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.131
etsysOidPhyXPxFPHYx09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.132
etsysOidPhyHssiPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.133
etsysOidPhySerialConnection .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.134
etsysOidPhySerialEia530AConnection .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.135
etsysOidPhySerialEia530Connection .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.136
etsysOidPhySerialV35Connection .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.137
etsysOidPhySerialX21Connection .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.138
etsysOidPhyGigEthSXPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.139
etsysOidPhy7G4202x12 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.14
etsysOidPhyGigEthLXPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.140
etsysOidPhyGigEthLLXPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.141
etsysOidPhy6SSRLCGigEthBkplnPort deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.142
etsysOidPhyGPIMx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.143
etsysOidPhyGPIMx08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.144
etsysOidPhyGPIMx09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.145
etsysOidPhyFastEthMMFPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.146
etsysOidPhyFastEthSMFPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.147
etsysOidPhyER16Slot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.148
etsysOidPhyXP8Slot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.149
etsysOidPhy7G4370x08 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.15
etsysOidPhyXP2Slot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.150
etsysOidPhyXP8IntFlash .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.151
etsysOidPhyPOSOC3MMF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.152
etsysOidPhyPOSOC3SMF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.153
etsysOidPhyPOSOC12MMF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.154
etsysOidPhyPOSOC12SMF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.155
etsysOidPhy100BASEMTRJMMF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.156
etsysOidPhy1000BASET deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.157
etsysOidPhyXPx2xAtm .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.158
etsysOidPhyPortSlot deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.159
etsysOidPhy7K420Xx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.16
etsysOidPhyER16xFDDIx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.160
etsysOidPhyER16xATM29x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.161
etsysOidPhyER16xSERCx04xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.162
etsysOidPhyER16xSERCEx04xA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.163
etsysOidPhyER16xHSSIx02xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.164
etsysOidPhyXPMemory64 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.165
etsysOidPhyXPMemory128 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.166
etsysOidPhyXPMemory256 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.167
etsysOidPhyXP8PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.168
etsysOidPhyXP16PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.169
etsysOidPhy6C207x1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.17
etsysOidPhyER16PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.170
etsysOidPhyXP16SwitchingFabricSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.171
etsysOidPhyER16SwitchingFabricSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.172
etsysOidPhyNIMxSERx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.173
etsysOidPhyNIMxSERx04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.174
etsysOidPhyNIMxT1E1x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.175
etsysOidPhyNIMxT1E1x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.176
etsysOidPhyNIMxT1E1x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.177
etsysOidPhyNIMxCT1E1x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.178
etsysOidPhyNIMxCT1E1x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.179
etsysOidPhy6C207x2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.18
etsysOidPhyNIMxCT1E1x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.180
etsysOidPhyER16xHFX31x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.181
etsysOidPhyER16xHFX39x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.182
etsysOidPhyER16xGTX32x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.183
etsysOidPhyER16xGTX32x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.184
etsysOidPhySSRxGTX32x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.185
etsysOidPhySSRxGSX31x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.186
etsysOidPhySSRxGLX39x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.187
etsysOidPhy5SlotFTM1Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.188
etsysOidPhy7SlotFTM1Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.189
etsysOidPhy6C407 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.19
etsysOidPhy7SlotFTM2Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.190
etsysOidPhyER16xOS26x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.191
etsysOidPhyMPC8240 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.192
etsysOidPhyMPC8245 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.193
etsysOidPhy7G4202x30 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.194
etsysOidPhy7Gx6MGBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.195
etsysOidPhy7H4382x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.196
etsysOidPhy7K4290x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.197
etsysOidPhy7H4204x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.198
etsysOidPhy2H412x49R .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.199
etsysOidPhyMGBICxMT01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.2
etsysOidPhy5C205x3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.20
etsysOidPhy6C207x3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.200
etsysOidPhy6C203x1 obsolete.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.201
etsysOidPhy6C403 obsolete.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.202
etsysOidPhy6C103 obsolete.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.203
etsysOidPhyVHxSMGMT2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.204
etsysOidPhyVHxRTMxL3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.205
etsysOidPhyGPIMx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.206
etsysOidPhyNIMxBRIxSTx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.207
etsysOidPhyNIMxBRIxSTx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.208
etsysOidPhyNIMxBRIxUx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.209
etsysOidPhy5C205x2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.21
etsysOidPhyNIMxBRIxUx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.210
etsysOidPhyC5C105 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.211
etsysOidPhyC5C305 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.212
etsysOidPhyC5C205x1 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.213
etsysOidPhyC5H124x48 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.214
etsysOidPhyC5G124x36 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.215
etsysOidPhyC5G122x24 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.216
etsysOidPhyC5G114x4 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.217
etsysOidPhyC5G124x4 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.218
etsysOidPhyC5M100 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.219
etsysOidPhy5C405 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.22
etsysOidPhyC2H124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.220
etsysOidPhyC2G124x36 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.221
etsysOidPhyC2G122x24 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.222
etsysOidPhyC2M100 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.223
etsysOidPhyC2C105 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.224
etsysOidPhyC2C100 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.225
etsysOidPhy7G4270x10 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.226
etsysOidPhy7H4202x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.227
etsysOidPhy7C107 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.228
etsysOidPhy7C103 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.229
etsysOidPhy6C107 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.23
etsysOidPhy7C203x1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.230
etsysOidPhy7C403 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.231
etsysOidPhy7G4275x12 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.232
etsysOidPhy7G4270x09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.233
etsysOidPhyNIMxC16T3x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.234
etsysOidPhyNIMxC16E3x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.235
etsysOidPhyNIMxT3E3x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.236
etsysOidPhyNIMxC16T3Sx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.237
etsysOidPhyNIMxC16E3Sx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.238
etsysOidPhyNIMxC16T3GSx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.239
etsysOidPhy5C105 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.24
etsysOidPhyNIMxT3Sx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.240
etsysOidPhyNIMxE3Sx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.241
etsysOidPhyNIMxETHxTGRx01 deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.242
etsysOidPhyNIMxADSLxACx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.243
etsysOidPhyNIMxADSLxBx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.244
etsysOidPhy7H4383x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.245
etsysOidPhy7H4284x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.246
etsysOidPhyV2G121x1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.247
etsysOidPhyV2G112x2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.248
etsysOidPhyV2G151x1M .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.249
etsysOidPhy10GbExSR .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.25
etsysOidPhyV2G151x1S .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.250
etsysOidPhy1Hx8FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.251
etsysOidPhyE1FxdAcPwrSup .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.252
etsysOidPhyNIMxETHRx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.253
etsysOidPhyNIMxFIBRx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.254
etsysOidPhyNIMxDIRELAYx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.255
etsysOidPhy7G4202x60 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.256
etsysOidPhy7G4282x41 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.257
etsysOidPhyMGBICNoConnector .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.258
etsysOidPhyN7PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.259
etsysOidPhy10GbExLR .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.26
etsysOidPhyN7FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.260
etsysOidPhyN7ModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.261
etsysOidPhyN3PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.262
etsysOidPhyN3FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.263
etsysOidPhyN3ModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.264
etsysOidPhyE7PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.265
etsysOidPhyE7FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.266
etsysOidPhyE7ModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.267
etsysOidPhyRj45ConsolePort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.268
etsysOidPhyMGBICx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.269
etsysOidPhy10GbExER .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.27
etsysOidPhyMGBICx08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.270
etsysOidPhy4H4203x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.271
etsysOidPhy4H4283x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.272
etsysOidPhy4G4282x41 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.273
etsysOidPhy4G4202x60 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.274
etsysOidPhy4H4282x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.275
etsysOidPhy4H4202x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.276
etsysOidPhy4H4284x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.277
etsysOidPhy7H4382x25 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.278
etsysOidPhyNoXenpak .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.279
etsysOidPhy10GbExSW .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.28
etsysOidPhy4H4285x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.280
etsysOidPhy7H4385x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.281
etsysOidPhy7G4280x19 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.282
etsysOidPhyC2G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.283
etsysOidPhyC2G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.284
etsysOidPhyC2K122x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.285
etsysOidPhyC2H124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.286
etsysOidPhyC2G124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.287
etsysOidPhy7G4202x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.288
etsysOidPhy7G4205x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.289
etsysOidPhy10GbExLW .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.29
etsysOidPhy7G4282x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.290
etsysOidPhy7G4285x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.291
etsysOidPhy4G4202x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.292
etsysOidPhy4G4205x72 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.293
etsysOidPhy4G4282x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.294
etsysOidPhy4G4285x49 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.295
etsysOidPhyMGBICxLC03 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.296
etsysOidPhyNxPOE .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.297
etsysOidPhyNxPOEx1200W .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.298
etsysOidPhyNxPOEPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.299
etsysOidPhyMGBICxMT09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.3
etsysOidPhy10GbExEW .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.30
etsysOidPhy7C105xP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.300
etsysOidPhy7C205x1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.301
etsysOidPhy7C405 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.302
etsysOidPhyN5PoEPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.303
etsysOidPhyN5PoEFanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.304
etsysOidPhyN5PoEModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.305
etsysOidPhyV2H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.306
etsysOidPhy7Gx6MGBICxA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.307
etsysOidPhyN5PoEPoEPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.308
etsysOidPhy7C117 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.309
etsysOidPhy10GbExLX4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.31
etsysOidPhy7C115xP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.310
etsysOidPhy7C113 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.311
etsysOidPhy7C111 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.312
etsysOidPhyN1ModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.313
etsysOidPhyB2G124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.314
etsysOidPhyB2G124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.315
etsysOidPhyB2G124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.316
etsysOidPhyB2H124x48 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.317
etsysOidPhyB2H124x48P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.318
etsysOidPhyB2G124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.319
etsysOidPhy1Hx16TX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.32
etsysOidPhyB2H124x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.320
etsysOidPhyB2H124x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.321
etsysOidPhyB2H124x24FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.322
etsysOidPhyX16xC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.323
etsysOidPhyX8xC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.324
etsysOidPhyX4xC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.325
etsysOidPhyX16Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.326
etsysOidPhyX8Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.327
etsysOidPhyX4Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.328
etsysOidPhyXxFan .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.329
etsysOidPhy1Gx2GBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.33
etsysOidPhyXxAC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.330
etsysOidPhyXxCMx00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.331
etsysOidPhyX4xCMFx160x00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.332
etsysOidPhyX16xF640 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.333
etsysOidPhyX8xF320 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.334
etsysOidPhyXxM2x00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.335
etsysOidPhyXxG32x00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.336
etsysOidPhyXxT48x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.337
etsysOidPhyXxM2x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.338
etsysOidPhyXxM4x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.339
etsysOidPhy1Gx2MGBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.34
etsysOidPhyXxG20x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.340
etsysOidPhyXxG40x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.341
etsysOidPhyXIOModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.342
etsysOidPhyXControlModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.343
etsysOidPhyXFabricModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.344
etsysOidPhyXPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.345
etsysOidPhyXFanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.346
etsysOidPhySFPxGBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.347
etsysOidPhyXFPxGBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.348
etsysOidPhyXxT32x00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.349
etsysOidPhy1Hx2TX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.35
etsysOidPhyC2G134x24P .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.350
etsysOidPhyXxGT16x00 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.351
etsysOidPhyGigEthIntNEMPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.352
etsysOidPhy7SxDSNSA7x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.353
etsysOidPhy7SxNSTAGx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.354
etsysOidPhyXxM8x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.355
etsysOidPhy7SxDSNSA7x01NPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.356
etsysOidPhy7SxNSTAGx01xNPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.357
etsysOidPhy9603805 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.358
etsysOidPhy9603806 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.359
etsysOidPhyZPIMxZ1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.36
etsysOidPhyC2G170x24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.360
etsysOidPhy7G4082x25 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.361
etsysOidPhyI3Hx12TX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.362
etsysOidPhyI3Hx4FXxMM .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.363
etsysOidPhyI3Hx8FXxMM .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.364
etsysOidPhyI3Hx8TXx2FX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.365
etsysOidPhy7Gx6MGBICxB .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.366
etsysOidPhy7Kx2XFPx6MGBIC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.367
etsysOidPhy7GR4280x19 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.368
etsysOidPhy7GR4270x12 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.369
etsysOidPhyER16xCS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.37
etsysOidPhy7GR4202x30 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.370
etsysOidPhy7KR4290x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.371
etsysOidPhyNoXfp .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.372
etsysOidPhyMGBICxLC04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.373
etsysOidPhy10GbExSRxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.374
etsysOidPhy10GbExLRxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.375
etsysOidPhy10GbExERxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.376
etsysOidPhy10GbExCX4xXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.377
etsysOidPhy10GbExCX4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.378
etsysOidPhy10GbExSWxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.379
etsysOidPhyXPx16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.38
etsysOidPhy10GbExLWxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.380
etsysOidPhy10GbExEWxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.381
etsysOidPhy10GbExLX4xXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.382
etsysOidPhy10GbExZRxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.383
etsysOidPhy10GbExZWxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.384
etsysOidPhy10GbExZR .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.385
etsysOidPhy10GbExZW .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.386
etsysOidPhyMGBICxLC05 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.387
etsysOidPhy7K4297x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.388
etsysOidPhy7K4297x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.389
etsysOidPhyXPx8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.39
etsysOidPhy7KR4297x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.390
etsysOidPhy7KR4297x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.391
etsysOidPhy7S4280x19 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.392
etsysOidPhy2S4082x25 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.393
etsysOidPhy7SxNSNACGx01xNPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.394
etsysOidPhyMGBICxLC07 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.395
etsysOidPhy7SxNACGx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.396
etsysOidPhy7SxC20N .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.397
etsysOidPhy10GbExSRxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.398
etsysOidPhy10GbExLRxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.399
etsysOidPhyMGBICxLC01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.4
etsysOidPhyXPx2xB128 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.40
etsysOidPhy10GbExLRMxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.400
etsysOidPhy10GbExC01xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.401
etsysOidPhy10GbExC03xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.402
etsysOidPhy10GbExC10xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.403
etsysOidPhy10GbExC20xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.404
etsysOidPhySFPPNoConnector .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.405
etsysOidPhy10GbExLRMxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.406
etsysOidPhy7SxDNSAx01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.407
etsysOidPhyS3xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.408
etsysOidPhyS4xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.409
etsysOidPhyXPx2xGSX .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.41
etsysOidPhyS8xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.410
etsysOidPhySxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.411
etsysOidPhySxACxPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.412
etsysOidPhySxPOExPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.413
etsysOidPhySxPOEx4BAY .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.414
etsysOidPhySxPOEx8BAY .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.415
etsysOidPhySPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.416
etsysOidPhySFanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.417
etsysOidPhySIOModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.418
etsysOidPhySFabricModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.419
etsysOidPhyER16x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.42
etsysOidPhySPoEPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.420
etsysOidPhySK1208x0808xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.421
etsysOidPhyST4106x0348xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.422
etsysOidPhyST1206x0848xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.423
etsysOidPhySG1201x0848xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.424
etsysOidPhySK1008x0816 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.425
etsysOidPhyST4106x0248 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.426
etsysOidPhyST4006x0272 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.427
etsysOidPhyST1206x0848 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.428
etsysOidPhySG4101x0248 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.429
etsysOidPhyER16x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.43
etsysOidPhySG1201x0848 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.430
etsysOidPhySOptModType1Slot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.431
etsysOidPhySOptModType2Slot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.432
etsysOidPhySOK1208x0104 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.433
etsysOidPhySOK1208x0102 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.434
etsysOidPhySOK1208x0204 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.435
etsysOidPhySOG1201x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.436
etsysOidPhyNN0100x0100xF2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.437
etsysOidPhyNT4106x0248 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.438
etsysOidPhyNT4006x0272 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.439
etsysOidPhyER16xSXx08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.44
etsysOidPhyNT1006x0448 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.440
etsysOidPhyNK1008x0408 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.441
etsysOidPhyNG1001x0448 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.442
etsysOidPhyNG4101x0248 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.443
etsysOidPhyNGNOptModSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.444
etsysOidPhyNOK1208x0102 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.445
etsysOidPhyNOK1208x0104 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.446
etsysOidPhyNOG1201x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.447
etsysOidPhySSAxACxPSx600W .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.448
etsysOidPhySSAxACxPSx1000W .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.449
etsysOidPhyER16xTXx24 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.45
etsysOidPhySSAPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.450
etsysOidPhy10GBxERxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.451
etsysOidPhyUSBAPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.452
etsysOidPhyUSBMicroABPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.453
etsysOidPhyS8Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.454
etsysOidPhyS4Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.455
etsysOidPhyS3Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.456
etsysOidPhyN5Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.457
etsysOidPhyN3Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.458
etsysOidPhyN1Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.459
etsysOidPhyER16xTXx32 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.46
etsysOidPhySOT1206x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.460
etsysOidPhyNOT1206x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.461
etsysOidPhyConsolePortUsbMicroAB .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.462
etsysOidPhySSAxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.463
etsysOidPhyNSAxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.464
etsysOidPhyNSAxACxPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.465
etsysOidPhyN1xFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.466
etsysOidPhyN1xACxPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.467
etsysOidPhy10GBxLWxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.468
etsysOidPhy10GBxLWxXFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.469
etsysOidPhyER16xAC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.47
etsysOidPhy10GBxLWx20 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.470
etsysOidPhy10GBxLWx10 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.471
etsysOidPhy10GBxLWx05 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.472
etsysOidPhy10GBxLWx03 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.473
etsysOidPhyMGBICxBX10xD .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.474
etsysOidPhyMGBICxBX10xU .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.475
etsysOidPhyIncompatiblePluggable .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.476
etsysOidPhySK5208x0808xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.477
etsysOidPhyST5206x0848xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.478
etsysOidPhySG5201x0848xF6 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.479
etsysOidPhyER16xFN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.48
etsysOidPhyK6xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.480
etsysOidPhyK10xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.481
etsysOidPhyK6xFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.482
etsysOidPhyK10xFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.483
etsysOidPhyKxACxPSx1440W .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.484
etsysOidPhyKxPOExExtConn .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.485
etsysOidPhyKPowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.486
etsysOidPhyK6FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.487
etsysOidPhyK10FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.488
etsysOidPhyKLineCardSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.489
etsysOidPhyER16xCK .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.49
etsysOidPhyKFabricModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.490
etsysOidPhyKK2008x0204xF1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.491
etsysOidPhyKK2008x0204xF2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.492
etsysOidPhyKK2000x0000xF1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.493
etsysOidPhyKK2000x0000xF2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.494
etsysOidPhyKT2006x0224 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.495
etsysOidPhyKG2001x0224 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.496
etsysOidPhyKK2008x0204 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.497
etsysOidPhyK6Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.498
etsysOidPhyK10Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.499
etsysOidPhyMGBICxLC09 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.5
etsysOidPhyER16xSF .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.50
etsysOidPhySxDCxPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.500
etsysOidPhyMGBICxBX40xD .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.501
etsysOidPhyMGBICxBX40xU .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.502
etsysOidPhyMGBICxBX120xD .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.503
etsysOidPhyMGBICxBX120xU .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.504
etsysOidPhy10GBxER23xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.505
etsysOidPhy10GBxER29xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.506
etsysOidPhyS6xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.507
etsysOidPhyS6Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.508
etsysOidPhyKT2010x0224 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.509
etsysOidPhyER16xCM3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.51
etsysOidPhyFrtPnlGigEthMiniRJ21 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.510
etsysOidPhyKxACxPS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.511
etsysOidPhyS1xCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.512
etsysOidPhyS1Backplane .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.513
etsysOidPhyS1xFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.514
etsysOidPhySxACxPSx15A .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.515
etsysOidPhySxBondedxChassis .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.516
etsysOidPhyAmbientTempSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.517
etsysOidPhy10GBxER21xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.518
etsysOidPhy10GBxER22xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.519
etsysOidPhyER16xCM4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.52
etsysOidPhy10GBxER24xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.520
etsysOidPhy10GBxER25xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.521
etsysOidPhy10GBxER26xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.522
etsysOidPhy10GBxER27xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.523
etsysOidPhy10GBxER28xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.524
etsysOidPhy10GBxER30xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.525
etsysOidPhy10GBxER31xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.526
etsysOidPhy10GBxER32xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.527
etsysOidPhy10GBxER33xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.528
etsysOidPhy10GBxER34xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.529
etsysOidPhySSRxPSx16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.53
etsysOidPhy10GBxER35xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.530
etsysOidPhy10GBxER36xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.531
etsysOidPhy71AxPSxA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.532
etsysOidPhy71AxPSxB .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.533
etsysOidPhy71AxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.534
etsysOidPhy10GbExUSRxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.535
etsysOidPhy10GbExC07xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.536
etsysOidPhyQSFPNoConnector .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.537
etsysOidPhy10GbEx4xC03xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.538
etsysOidPhy10GbEx4xF10xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.539
etsysOidPhySSRxPSx16xDC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.54
etsysOidPhy10GbEx4xF20xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.540
etsysOidPhy40GbExLR4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.541
etsysOidPhy40GbExSR4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.542
etsysOidPhy40GbExUSR4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.543
etsysOidPhy40GbExFRxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.544
etsysOidPhy40GbExC0pt5xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.545
etsysOidPhy40GbExC01xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.546
etsysOidPhy40GbExC03xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.547
etsysOidPhy40GbExC07xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.548
etsysOidPhy40GbExF10xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.549
etsysOidPhySSRxSFx16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.55
etsysOidPhy40GbExF20xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.550
etsysOidPhy10GbExCxxxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.551
etsysOidPhy40GbExCxxxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.552
etsysOidPhy40GbExFxxxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.553
etsysOidPhy10GbEx4xCxxxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.554
etsysOidPhy10GbEx4xFxxxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.555
etsysOidPhyST2206x0848 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.556
etsysOidPhySG2201x0848 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.557
etsysOidPhySK2008x0832 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.558
etsysOidPhySK2009x0824 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.559
etsysOidPhySSRxFANx16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.56
etsysOidPhySG8201x0848xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.560
etsysOidPhyST8206x0848xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.561
etsysOidPhySL8013x1206xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.562
etsysOidPhySK8008x1224xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.563
etsysOidPhySK8009x1224xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.564
etsysOidPhySL8013x1206 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.565
etsysOidPhySK8008x1224 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.566
etsysOidPhySK8009x1224 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.567
etsysOidPhySOGK2218x0212 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.568
etsysOidPhySOTK2268x0212 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.569
etsysOidPhySSRxPSx8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.57
etsysOidPhySOK2208x0204 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.570
etsysOidPhySOK2208x0104 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.571
etsysOidPhySOK2208x0102 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.572
etsysOidPhySOG2201x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.573
etsysOidPhySOT2206x0112 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.574
etsysOidPhySOV3208x0202 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.575
etsysOidPhySSAxFBxACxPSxA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.576
etsysOidPhySSAxFBxACxPSxB .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.577
etsysOidPhySSAxFBxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.578
etsysOidPhy7100PowerSupplySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.579
etsysOidPhySSRxPSx8xDC .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.58
etsysOidPhy7100FanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.580
etsysOidPhyFrtPnl10GigEthRJ45 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.581
etsysOidPhy71AxPOExA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.582
etsysOidPhy71AxPOExB .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.583
etsysOidPhy10GBxSRSXxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.584
etsysOidPhy10GBxLRLXxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.585
etsysOidPhy10GBxZRxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.586
etsysOidPhyVsbPort .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.587
etsysOidPhySOV3008x0404 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.588
etsysOidPhy10GBxBX10xDxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.589
etsysOidPhySSRxFANx8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.59
etsysOidPhy10GBxBX10xUxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.590
etsysOidPhy10GBxBX40xDxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.591
etsysOidPhy10GBxBX40xUxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.592
etsysOidPhyS1xAxCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.593
etsysOidPhyS1xAxFAN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.594
etsysOidPhyS3xAxCHASSIS .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.595
etsysOidPhy10GBxLR271xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.596
etsysOidPhy10GBxLR291xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.597
etsysOidPhy10GBxLR311xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.598
etsysOidPhy10GBxLR331xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.599
etsysOidPhyFrtPnlFastEthRJ45 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.6
etsysOidPhyXPxPCMCIA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.60
etsysOidPhySExpansionModuleSlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.600
etsysOidPhy40GbExESR4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.601
etsysOidPhySK8208x0808xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.602
etsysOidPhyKxBondedxChassis .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.603
etsysOidPhyST2206x0848A .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.604
etsysOidPhyST8206x0848xF8A .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.605
etsysOidPhySL8013x1206A .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.606
etsysOidPhySL8013x1206xF8A .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.607
etsysOidPhy10GBxF10xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.608
etsysOidPhy10GBxF20xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.609
etsysOidPhyXPxPCMCIAx16LN .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.61
etsysOidPhy10GBxERZXxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.610
etsysOidPhySfpTempSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.611
etsysOidPhySfpVccSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.612
etsysOidPhySfpTxBiasCurrentSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.613
etsysOidPhySfpTxPowerSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.614
etsysOidPhySfpRxPowerSensor .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.615
etsysOidPhySSAFanTraySlot .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.616
etsysOidPhy40GbExPSMxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.617
etsysOidPhy10GbExC05xSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.618
etsysOidPhy10GbEx4xC05xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.619
etsysOidPhyXPxPCMCIAx16AT .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.62
etsysOidPhy40GbExC05xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.620
etsysOidPhySTL2006x0850 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.621
etsysOidPhySGL2001x0850 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.622
etsysOidPhySKL8008x0810xF8 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.623
etsysOidPhySOK2209x0204 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.624
etsysOidPhy10GbExTDWDMxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.625
etsysOidPhy40GbExF0x5xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.626
etsysOidPhy40GbExF01xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.627
etsysOidPhy40GbExF03xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.628
etsysOidPhy40GbExF05xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.629
etsysOidPhyXPxPCMCIAx32AT .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.63
etsysOidPhy40GbExF15xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.630
etsysOidPhy40GbExF50xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.631
etsysOidPhy40GbExF100xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.632
etsysOidPhy100MbExBXxDxBiDixSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.633
etsysOidPhy100MbExBXxUxBiDixSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.634
etsysOidPhy40GbExLM4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.635
etsysOidPhy40GbExER4xQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.636
etsysOidPhy40GbExBIDIxQSFP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.637
etsysOidPhyKR2025x0212 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.638
etsysOidPhySOR2225x0108 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.639
etsysOidPhySSRxCM2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.64
etsysOidPhySOR2225x0212 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.640
etsysOidPhy10GBxTxSFPP .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.641
etsysOidPhy100GBx4xC01xQSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.642
etsysOidPhy100GBx4xC02xQSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.643
etsysOidPhy100GBx4xC03xQSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.644
etsysOidPhy100GBx4xC05xQSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.645
etsysOidPhy25GBxC01xSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.646
etsysOidPhy25GBxC02xSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.647
etsysOidPhy25GBxC03xSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.648
etsysOidPhy25GBxC05xSFP28 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.649
etsysOidPhySSRxCM3 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.65
etsysOidPhySSRxCM4 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.66
etsysOidPhy10100T deprecated.1.3.6.1.4.1.5624.2.2.67
etsysOidPhySSRxARE .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.68
etsysOidPhySSRxATM29x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.69
etsysOidPhyFrtPnlFastEthRJ21 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.7
etsysOidPhySSRxGTX32x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.70
etsysOidPhySSRxGSX11x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.71
etsysOidPhySSRxGSX21x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.72
etsysOidPhySSRxGSX21x02xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.73
etsysOidPhySSRxGSX31x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.74
etsysOidPhySSRxGLX19x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.75
etsysOidPhySSRxGLX29x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.76
etsysOidPhySSRxGLX29x02xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.77
etsysOidPhySSRxGLX39x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.78
etsysOidPhySSRxGLH39x02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.79
etsysOidPhyFrtPnlGigEthRJ45 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.8
etsysOidPhySSRxGLX70x01 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.80
etsysOidPhySSRxGLX70x01xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.81
etsysOidPhySSRxHTX12x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.82
etsysOidPhySSRxHTX12x08xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.83
etsysOidPhySSRxHTX22x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.84
etsysOidPhySSRxHTX22x08xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.85
etsysOidPhySSRxHTX32x16 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.86
etsysOidPhySSRxHFX11x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.87
etsysOidPhySSRxHFX21x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.88
etsysOidPhySSRxHFX21x08xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.89
etsysOidPhyBackplaneFTM1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.9
etsysOidPhySSRxHFX29x08 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.90
etsysOidPhySSRxHFX29x08xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.91
etsysOidPhySSRxFDDIx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.92
etsysOidPhySSRxHSSIx02 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.93
etsysOidPhySSRxHSSIx02xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.94
etsysOidPhySSRxSERCx04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.95
etsysOidPhySSRxSERCx04xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.96
etsysOidPhySSRxSERCEx04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.97
etsysOidPhySSRxSERCEx04xAA .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.98
etsysOidPhySSRxPOS21x04 .1.3.6.1.4.1.5624.2.2.99
etsysOidOther .1.3.6.1.4.1.5624.2.3
etsysOidIEEE8023adLagInterface .1.3.6.1.4.1.5624.2.3.1
etsysOidOtherLicenseKeyId .1.3.6.1.4.1.5624.2.3.2
etsysOidOtherRoutingTopologies .1.3.6.1.4.1.5624.2.3.3
etsysRoutingTopologyId1 .1.3.6.1.4.1.5624.2.3.3.1
etsysRoutingTopologyId2 .1.3.6.1.4.1.5624.2.3.3.2