DPS-MIB-V38-V2

Second generation MIB for DPS Telecom products

Imported Objects

dpsAlarmControl, tmonXMDPS-MIB-V38
MODULE-IDENTITY, NOTIFICATION-TYPE, OBJECT-TYPE, Integer32SNMPv2-SMI
DisplayStringSNMPv2-TC
tmonV2CRalarmSet .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.10
tmonV2CRalarmClr .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.11
tmonV2MJalarmSet .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.12
tmonV2MJalarmClr .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.13
tmonV2MNalarmSet .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.14
tmonV2MNalarmClr .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.15
tmonV2STalarmSet .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.16
tmonV2STalarmClr .1.3.6.1.4.1.2682.1.1.17
tmonV2XM.1.3.6.1.4.1.2682.1.3
tmonV2Ident .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.1
tmonV2IdentManufacturer .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.1.1
tmonV2IdentModel .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.1.2
tmonV2IdentSoftwareVersion .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.1.3
tmonV2AlarmTable .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2
tmonV2AlarmEntry .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1
tmonV2AIndex .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.1
tmonV2APntType .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.10
tmonV2APort .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.11
tmonV2AAddress .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.12
tmonV2ADisplay .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.13
tmonV2APoint .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.14
tmonV2AEvent .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.15
tmonV2AIPAddr .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.16
tmonV2ADevDesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.17
tmonV2ASite .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.2
tmonV2ADesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.3
tmonV2AState .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.4
tmonV2ASeverity .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.5
tmonV2AChgDate .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.6
tmonV2AChgTime .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.7
tmonV2AAuxDesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.8
tmonV2ADispDesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.2.1.9
tmonV2CommandGrid .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3
tmonV2CPType .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.1
tmonV2CPort .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.2
tmonV2CAddress .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.3
tmonV2CDisplay .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.4
tmonV2CPoint .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.5
tmonV2CEvent .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.6
tmonV2CAction .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.7
tmonV2CAuxText .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.8
tmonV2CResult .1.3.6.1.4.1.2682.1.3.3.9
dpsRTUv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4
dpsRTUv2Ident .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1
dpsRTUv2Manufacturer .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1.1
dpsRTUv2Model .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1.2
dpsRTUv2FirmwareVersion .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1.3
dpsRTUv2DateTime .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1.4
dpsRTUv2SyncReq .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.1.5
dpsRTUv2DisplayGrid .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2
dpsRTUv2DisplayEntry .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1
dpsRTUv2Port .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1.1
dpsRTUv2Address .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1.2
dpsRTUv2Display .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1.3
dpsRTUv2DispDesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1.4
dpsRTUv2PntMap .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.2.1.5
dpsRTUv2ControlGrid .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3
dpsRTUv2CPort .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3.1
dpsRTUv2CAddress .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3.2
dpsRTUv2CDisplay .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3.3
dpsRTUv2CPoint .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3.4
dpsRTUv2CAction .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.3.5
dpsRTUv2AlarmGrid .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5
dpsRTUv2AlarmEntry .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1
dpsRTUv2APort .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.1
dpsRTUv2AAddress .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.2
dpsRTUv2ADisplay .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.3
dpsRTUv2APoint .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.4
dpsRTUv2APntDesc .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.5
dpsRTUv2AState .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.5.1.6
analogChannelsv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6
channelEntryv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1
channelNumberv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1.1
enabledv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1.2
descriptionv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1.3
valuev2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1.4
thresholdsv2 .1.3.6.1.4.1.2682.1.4.6.1.5